نوشته‌ها

پوزیشن سورتمه

/
زن روی شکم دراز کشیده است ، پاها در زانو خم شده و از هم رانده …

پوزیشن دیوار

/
مرد با پشت به دیوار ایستاده ، پاهای خود را کمی به جلو قرار داده…

پوزیشن شاخه

/
مرد راحت روی پشت خود دراز می کشد. او اندکی پاهای خود را در زانو…

پوزیشن آبشار

/
در این موقعیت  مرد روی زانوها می ماند ، زن با پاهای خود ، پشت باسن …

پوزیشن سگ تازی

/
زن بر روی چهار پا ایستاده است ، پاها در کنار هم ، دستها در طول ش…

پوزیشن تورنادو

/
زن در پشت دراز کشیده است ، بازوها و پاها به صورت پهلو پخش شده …